top of page

Profile

Join date: Sep 14, 2022

About

3. Осы баптың мақсаттары үшiн осы Конвенцияға сәйкес басқа Уағдаласушы Мемлекетте салық салынған Уағдаласушы Мемлекет резидентiнiң пайдасы, табысы немесе құн өсiмi осы басқа Мемлекеттегi көздерден пайда болған деп есептеледi. 24-бап Кемсiтпеу 1. Уағдаласушы Мемлекеттiң ұлттық тұлғалары нақ осындай жағдайларда осы басқа Мемлекеттiң ұлттық тұлғалары ұшырайтын немесе ұшырауы мүмкiн салық салуға немесе соған байланысты мiндеттемелерге қарағанда өзгеше немесе анағұрлым ауыртпалықты салық салуға немесе соған байланысты мiндеттемеге басқа Уағдаласушы мемлекетте ұшырамайтын болады.


1 және 3-тармақтардың ережелерi сондай-ақ кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыру үшiн немесе тәуелсiз жеке қызметтер көрсету үшiн пайдаланылатын жылжымайтын мүлiктен алынатын табысқа қолданылады. 7-бап Кәсiпкерлiк қызметтен алынатын пайда 1. Егер Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi басқа Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан тұрақты мекеме арқылы онда кәсiпкерлiк қызметпен айналыспайтын болса ғана резиденттiң кәсiпкерлiк қызметтен тапқан пайдасына осы Мемлекетте ғана салық салынады.

Егер 1-тармақтың ережелерiне байланысты жеке тұлғадан басқа бiреу немесе компания Уағдаласушы Мемлекеттердiң екеуiнiң де резидентi болып табылса, онда Уағдаласушы Мемлекеттердiң құзырлы органдары мәселенi өзара келiсе отырып шешуге тырысады, бiрақ құзырлы органдар мұндай келiсiмге қол жеткiзе алмаса, тұлға осы Конвенцияның жеңiлдiктерiн алу мақсаттары үшiн Уағдаласушы Мемлекеттердiң бiреуiнiң де резидентi болып есептелмейдi.

5-тармақтың ережелерi басқа Уағдаласушы Мемлекетте резидент болып табылатын және мүлiктi шеттетудiң тiкелей алдындағы 6 жыл iшiнде кез-келген сәттен бiрiншi аталған Мемлекеттiң резидентi болған жеке тұлға кез-келген меншiктi шеттетуден алған өсiмге өз заңдары бойынша салық салу жөнiндегi Уағдаласушы Мемлекеттiң құқығын қозғамайды. 14-бап Тәуелсiз жеке қызметтер 1. Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi болып табылатын жеке тұлға тәуелсiз сипаттағы кәсiптiк немесе басқа қызметтерге қатысты алған табысқа, егер мұндай қызметтер басқа Уағдаласушы Мемлекетте көрсетiлмесе немесе көрсетiлмеген болса, осы Уағдаласушы Мемлекетте ғана салық салынады; және а) табыс жеке тұлға басқа Мемлекетте тұрақты негiзде ие болып отырған немесе ие болған тұрақты базаға қатысты болса; немесе б) осындай жеке тұлға осы басқа Мемлекетте кез-келген реттегi он екi айлық кезеңде жалпы ұзақтығы 183 күннен асатын кезең немесе кезеңдер бойы қатысса немесе қатысқан болса, тек осы Уағдаласушы Мемлекетте ғана салық салынады.

2. Канада жағдайында қосарланған салық салу былай жойылады: а) Канадада төленетiн салықтан Канадада тыс аумақта төленген салықты шегерiп тастауға қатысты Канада заңдарының қолданылып жүрген ережелерiн және олардың жалпы принципiне қатысы жоқ осы ережелердiң бұдан былайғы кез-келген өзгерiстерiн ескере отырып - және де Канада заңдары неғұрлым iрi шегерудi немесе босатуды көздемесе ғана, - Қазақстанда туындаған пайдадан, табыстан немесе құн өсiмiнен Қазақстанда төленетiн салық осындай пайда, табыс немесе құн өсiмi жөнiнде төленетiн кез-келген канадалық салықтан шегерiп тасталады; б) шетелдiк филиалдан алынған табысқа салық салуға қатысты Канада заңдарының қолданылып жүрген ережелерiн және олардың жалпы принципiне қатысы жоқ осы ережелердiң бұдан кейiнгi кез-келген өзгерiстерiн ескере отырып, канадалық салықты есептеудiң мақсаттары үшiн Канаданың резидентi болып табылатын компанияға ол Қазақстанның резидентi болып табылатын шетелдiк филиалдың салық салынбайтын пайдасынан алған оның кез-келген дивидендтерiнiң салық салынатын табысын есептеу кезiнде шегерiм берiледi; в) егер Конвенцияның кез-келген ережесiне сәйкес Канаданың резидентi алған табыс немесе капитал Канадада салықтан босатылған болса, соған қарамастан Канада осындай резиденттiң қалған табысына немесе капиталына салынатын салық сомасын есептеу кезiнде босатылған табысты немесе капиталды есепке ала алады.

Егер резидент жоғарыда айтылғанындай кәсiпкерлiк қызметпен айналысып жүрсе немесе айналысқан болса, резиденттiң кәсiпкерлiк қызметтен тапқан пайдасына басқа Мемлекетте салық салынуы, бiрақ оның: а) осындай тұрақты мекемеге; б) осы басқа Мемлекетте осы тұрақты мекеме арқылы сатылатын тауарларға немесе бұйымдарға сәйкес келетiн тауарлар мен бұйымдарды сатуға; немесе в) осы басқа Мемлекетте тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырылатын қызметке сәйкес келетiн басқа кәсiпкерлiк қызметке қатысты бөлiгiне ғана салық салынуы мүмкiн.

4. Осы баптың осының алдындағы ережелерiне қарамастан Уағдаласушы Мемлекет резидентiне байланысты "тұрақты мекеме" терминi мыналарды қамтымаған болып есептеледi: а) ғимараттарды резидентке тиесiлi тауарларды немесе бұйымдарды сақтау, көрсету немесе жiберiп тұру мақсаттары үшiн ғана пайдалану; б) резидентке тиесiлi тауарлар немесе бұйымдар қорын сақтау, көрсету немесе жiберiп тұру мақсаттары үшiн ғана сақтау; в) резидентке тиесiлi тауарлар немесе бұйымдар қорын тек басқа бiр тұлғаның ұқсату мақсаттары үшiн ғана сақтау; г) тұрақты қызмет орынын резидентке тауарлар немесе бұйымдар сатып алу мақсаттары үшiн немесе ақпарат жинау үшiн ғана ұстау; д) тұрақты қызмет орынын резидент дайындық немесе көмек сипатындағы кез-келген басқа бiр қызметтi жүзеге асыру мақсаттарында ғана ұстау; е) тұрақты қызмет орнының қызмет түрлерiнiң қандай да болсын амалын жүзеге асыру нәтижесiнде пайда болатын жиынтық қызметi дайындық немесе көмек сипатында болған жағдайда тұрақты қызмет орынын а) тармақшасынан д) тармақшасына дейiн көрсетiлген қызмет түрлерiнiң осындай амалын жүзеге асыру үшiн ғана ұстау.

ЭЫДҰ-ның Инвестициялар жөніндегі комитеттің онлайн

... Қазақстан; Аргентина, Бельгия, Бразилия, Израиль, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рики, Литва, Перу, Португалия, Румыния,

Тұрақты мекеменiң кәсiпкерлiк қызметтен алатын пайдасын айқындау кезiнде тұрақты мекеменiң мақсаттары үшiн жұмсалған шығындарды, соның iшiнде тұрақты мекеме орналасқан Мемлекетте немесе басқа жерде жұмсалды ма, жоқ па - осыған қарамастан жұмсалған басқару шығындары мен жалпы әкiмшiлiк шығындарды шегерiп тастауға болады. Тұрақты мекемеге патенттердi немесе басқа құқықтарды пайдаланғаны үшiн роялти, қаламақылар немесе осыған ұқсас төлемдер түрiнде, көрсеткен нақты қызметтерi үшiн немесе менеджмент үшiн комиссиялық төлемдер түрiнде, немесе тұрақты мекемеге берiлген қарыз үшiн проценттер түрiнде компанияның бас офисiне немесе басқа офисiне төленген сомаларды (нақты шығындарды өтеуге арналған сомадан басқа) шегерiп тастауға рұқсат етiлмейдi. 4.

Канадаға инвестиция салыңыз - Wikipedia Repitit facebookcom

1985 жылы Үкімет Инвестициялық Канада туралы заң тікелей шетелдік инвестицияларды шетелдік инвесторға кез-келген канадалық инвестор сияқты қарау

5-бап Тұрақты мекеме 1. Осы Конвенцияның мақсаттары үшiн "тұрақты мекеме" терминi Уағдаласушы Мемлекет резидентiнiң кәсiпкерлiк қызметi толық немесе iшiнара жүйеге асырылатын тұрақты қызмет орынын бiлдiредi. 2. "Тұрақты мекеме" терминi, атап айтқанда, мыналарды қамтиды: а) басқару орыны; б) бөлiмше; в) офис; г) фабрика; д) шеберхана; және е) шахта, мұнай немесе газ скважинасы, кенiш немесе табиғи ресурстарды барлаумен немесе өндiрумен байланысты кез-келген басқа орын. 3.

Тәуелсiз жеке қызметтер көрсету мақсаттары үшiн Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi басқа Уағдаласушы Мемлекетте ие болып отырған тұрақты мекеменiң кәсiпкерлiк мүлкiнiң бiр бөлiгiн құрайтын жылжымалы мүлiк немесе басқа Уағдаласушы Мемлекетте Уағдаласушы Мемлекет резидентiнiң қарауындағы тұрақты базаға қатысты жылжымалы мүлiк түрiнде ұсынылған капиталға осы басқа Мемлекетте салық салынуы мүмкiн. 3.

Ағылшын тілі сыйлайтын 5 үлкен мүмкіндік - Bugin.kz flashscorege meranimartvili

Қазақ тіліндегі сайттардың үлесі уақыт өте артып келе жатыр. Егер тікелей қарау қиынға соқса, бастапқы уақытта жүгіртпе (субтитр) арқылы

Канада Қазақстанды сенімді әріптес санайды | «Атамекен» ҚР allenpepacom profile1 profile

«Атамекен» ҚР ҰКП мен Қазақстанның сыртқы сауда палатасының Ресей мен Еуразиядағы Канаданың іскерлік қауымдастығымен (CERBA) бірлесе отырып

ТӘУЕЛСІЗДІК ДӘУІРІ - Елбасы erovnuliligage club

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Тәуелсіздік тәжірибесі, төніп келе жатқан экономикалық апат осының тікелей

Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi халықаралық тасымалдарда пайдаланатын теңiз және әуе кемелерi және осындай теңiз және әуе кемелерiн пайдалануға байланысты жылжымалы мүлiк түрiнде ұсынылған капиталға тек осы Мемлекетте ғана салық салынады. 4. Уағдаласушы Мемлекет резидентi капиталының барлық басқа элементтерiне тек осы Мемлекетте ғана салық салынады. 23-бап Қосарланған салық салуды жою 1. Қазақстан жағдайында қосарланған салық салу былай жойылады: а) Егер Қазақстанның резидентi осы Конвенцияның ережелерiне сәйкес Канадада салық салынуы мүмкiн табыс тапса немесе капиталға ие болса, Қазақстан: i) осы резиденттiң табысына салынатын салықтан Канадада төленген табыс салығына тең соманы шегерiп тастауға; ii) осы резиденттiң капиталына салынатын салықтан Канадада төленген капиталға салынған салыққа тең соманы шегерiп тастауға мүмкiндiк бередi; Бұл шегерулер кез-келген жағдайда Қазақстанда осындай табыс пен капиталға есептелуi мүмкiн салықтан аспауға тиiс; б) Егер Қазақстанның резидентi осы Конвенцияның ережелерiне сәйкес тек Канадада ғана салық салынатын табыс тапса немесе капиталға ие болса, Қазақстан осы табысты немесе капиталды салық салу базасына, бiрақ Қазақстанда салық салынатын осындай басқа табысқа немесе капиталға салынатын салық ставкасын белгiлеу мақсаттары үшiн ғана енгiзе алады.

21-бап Басқа табыстар 1. Уағдаласушы Мемлекет резидентiнiң осы Конвенцияның бұдан бұрынғы баптарында қарастырылмаған табыс түрлерiне, олар қайда пайда болмасын, 2-баптың ережелерiн ескере отырып, тек осы Мемлекетте ғана салық салынады. 2. Алайда, егер Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi мұндай табысты басқа Уағдаласушы Мемлекеттегi көздерден алатын болса, онда мұндай табысқа сонымен бiрге ол пайда болған Мемлекетте және осы Мемлекеттiң заңдарына сәйкес салық салынуы мүмкiн. 22-бап Капитал 1. Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентiне тиесiлi және басқа Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан 6-бапта (Жылжымайтын мүлiктен алынатын табыс) аталған жылжымайтын мүлiк түрiнде ұсынылған капиталға осы басқа Мемлекетте салық салынуы мүмкiн. 2.

7. Егер проценттер төлеушi мен олардың нақты иесi арасында немесе сол екеуi мен қандай да болсын басқа бiр тұлғаның арасында арнайы қатынастар болуына байланысты борыштық талапқа қатысты және соның негiзiнде төленетiн проценттердiң жалпы сомасы осындай қатынастар болмай тұрғанда проценттер төлеушi мен олардың нақты иесi арасында келiсiле алатындай сомада асып кетсе, онда осы баптың ережелерi тек соңғы аталған сомаға ғана қолданылады. Бұл жағдайда төлемнiң басы артық бөлiгiне осы Конвенцияның басқа ережелерiн ескере отырып, әрбiр Уағдаласушы Мемлекеттiң заңдарына сәйкес салық салынуға тиiс. 8.

Мұндай жағдайда ретiне қарай 7-баптың (Кәсiпкерлiк қызметтен алынатын пайда) немесе 14-баптың (Тәуелсiз жеке қызметтер) ережелерi қолданылады. 5. Егер Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi болып табылатын компания басқа Уағдаласушы Мемлекеттен пайда немесе табыс алып тұрған болса, осы басқа Мемлекет, мұндай дивидендтер осы Мемлекеттiң резидентiне төленетiн немесе өзiне қатысты дивидендтер төленетiн холдинг шын мәнiнде осы басқа Мемлекеттегi тұрақты мекемеге немесе тұрақты базаға қатысты болатын жағдайды қоспағанда, компания төлейтiн дивидендтерге қандай да болсын салық сала алмайды, тiптi төленiп отырған дивидендтер немесе бөлiнбеген пайда тұтастай яки iшiнара осы басқа Мемлекетте пайда болған пайдадан немесе табыстан құралған күннiң өзiнде компанияның бөлiнбеген пайдасына бөлiнбеген пайдаға салынатын салықты сала алмайды.

Канада визасын қолдану | Canada Visa Online | Канадалық blueeliteesportscom profil

Canada Online Visa сайтында сіз сарапшылардың нұсқауымен Канада туристік бірақ кейбір жағдайларды қарау бірнеше күн немесе аптаға созылуы

4. "Проценттер" терминi осы бапта пайдаланылған кезде кепiлмен қамтамасыз етiлген немесе қамтамасыз етiлмеген борыш талаптарының кез-келген түрiнен алынатын табысты және, атап айтқанда, үкiметтiң бағалы қағаздарынан алынатын табысты және облигациялардан немесе борыштық мiндеттемелерден алынатын табысты, соның iшiнде осы бағалы қағаздар, облигациялар немесе борыштық мiндеттемелер бойынша төленетiн сыйлықтар мен ұтыстарды бiлдiредi және олар осы табыс пайда болатын Мемлекеттiң заңдары бойынша берiлген ақшалай несиенiң займ ақшасынан алынған табыс сияқты дәл осындай салық салу режимiне жататын табыспен бiрдей. Алайда "проценттер" терминi 10-бапта (Дивидендтер) қарастырылған табысты қамтымайды.

Қазақстан - Канада матчының тікелей трансляциясы alimustafadarcom profile1 profile

Қазақстан - Канада матчының тікелей трансляциясы. Бүгін хоккейден Қазақстан құрамасы 2021 жылғы әлем чемпионаты аясындағы бесінші кездесуін

(Спорт>>>>) Қазақстан Канада тікелей қарау 29 қыркүйек 2022

More actions
bottom of page